گردشگری ایران - رویدادهای ایران باستان - خُردادگان؛ جشن ستایش آب

خُردادگان؛ جشن ستایش آب

کل : 6

میانگین : 4.33

تاریخ انتشار: سه شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۵
ایران؛ سرزمین جشن های باستانی است و ایرانیان باستان روزهای مختلفی از سال را جشن می گرفتند. به این صورت که هر روزی از ماه یک نام داشت که با نام ماه های سال یکی بود. یعنی زمانی که اسم روز با اسم ماه یکی میشد، آن روز را جشن می گرفتند. جشن های باستانی هر کدام معنا و داستان خاصی دارد. از آنجایی که سال 12 ماه دارد، 12 جشن باستانی نیز وجود دارد. نوروز یکی از مهم ترین آن جشن ها است که هر ساله نه تنها توسط مردم ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان جشن گرفته می شود. سایر جشن های باستانی ایرانی، آنقدرها که باید شناخته شده نیستند؛ حتی افراد زیادی در کشور خودمان آگاهی از این جشن ها و ریشه آن ها ندارند.
جشن خردادگان، جشن ستایش آب نیز از جشن های مهم ایران باستان بوده است. این جشن در روز خرداد یعنی ششمین روز از ماه خرداد برگزار می شود.

جشن باستانی خردادگان

خرداد در اوستا هـَئوروَتات و در پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است. خرداد در گات ها، یکی از فروزه های اهورا مزدا و در اوستای نو، نام یکی از هفت امشاسپند و نماد رسایی اهورا مزدا است. خرداد، امشاسپند بانویی است که نگهداری از آب ها در این جهان خویشکاری (وظیفه) اوست. او کسان را در چیرگی بر تشنگی یاری می کند. از این روی در سنت، به هنگام نوشیدن آب از او به نیکی یاد می شود. در باور ایرانیان، خرداد در هنگام حمله ی اهریمن، آب را به یاری فروهرها می ستاند، به باد می سپارد و باد آن را با شتاب به سوی کشورها می برد و به وسیله ی ابر می باراند.از این رو جشن خردادگان در ستایش آب برگزار می شود.

عید چینی ها؛ بازی رنگ و اژدها
ادامه مطلب

بر مبنای تفسیرهای اوستا، خورداد سرور سال ها و ماه ها و روزهاست؛ از این روی است که او سرور همه است. او را آب مایملک دنیوی است. هستی، زایش و پرورش همه ی موجودات جهان از آب است و زمین را نیز آبادانی از اوست. چون اندرسال، نیک شاید زیستن، به سبب خرداد است. او که آب را رامش بخشد یا بیازارد، آن گاه، خورداد از او آسوده یا آزرده بود. او را همکار، تیر و باد و فروردین است. بنابراین آب جایگاه ویژه ای دارد. این جشن نیز بر این جایگاه صحه می گذارد.

گل سوسن نیز به عنوان گل ویژه امشاسپند بانو خُرداد نام برده شده است. به همین علت، بهترین نماد برای جشن خردادگان گل سوسن است. خرداد مظهر کمال و رشد آدمی است. و تاسی از آن منجر به جاودانگی و بی مرگی (امرداد) خواهد شد. شاید یکی از دلایلی که نام این امشاسپند همراه با امرداد می باشد، پیوند ناگسستنی کمال و جاودانگی است. حمایت از آب و شادابی گیاهان یکی از کارهای اصلی خرداد است. همچنین خرداد مظهر تندرستی و سلامتی است. در اوستا، از امشاسپندان به ویژه خورداد بسیار سفارش شده، چون یاد آنان دیوها را دور می کند و مخصوصا یاد خورداد، دیو نسو(دیو فساد و گندیدگی) را فراری می دهد. در اوستا، به صراحت آمده که خداوند یاری و رستگاری و رامش و سعادت را از طرف امشاسپند خرداد به مرد پاک دین می بخشد.

 

آیین های جشن خردادگان

نیاکان ایران زمین در جشن خردادگان به کنار چشمه سارها، رودها و دریاچه ها رفته و همراه با نیایش اهورامزدا و جشن و شادمانی تن خود را نیز با آب می شسته اند. ابوریحان بیرونی نیز در آثار الباقیه به مراسم شستشوی ویژه ای که در این روز برگزار می شده است اشاره کرده است. چون در این ماه آب برای کشت و کشاورزی بیشتر نیاز بوده و سودمند است و باران بخشایش اهورامزدا بزمین می بارد و زمین را آبیاری می کند از این روی کشاورزان برای خشنودی از دهش آب و باران بیشتر به این جشن ارج نهاده و از آن سپاسگزاری می کنند. از دیگر آداب این جشن پوشیدن پوشاک نو می باشد و در گونه ای دیگر می توانیم با بستن بندی ابریشمی یا نو به دست خود نشانی از پوشاک نو را در این جشن به همراه داشته باشیم.

مسجد گوهرشاد؛ شاهکار معماری سنتی ایران
ادامه مطلب

 

نظرات کاربران