کاهش پرواز های بین المللی ایران

کاهش پرواز های بین المللی ایران

کل : 0

میانگین : 0

آمار برگرفته از شرکت فرودگاه ها نشان دهنده ی کاهش پرواز های بین المللی ایران که تعداد پرواز های انجام شده در اردیبهشت ماه در فرودگاه های کشور نسبت به ماه گذشته ۷ درصد کاهش داشته است . همچنین این آمار از ناوبری هوایی ایران نشان می دهد تعداد پرواز های داخلی از کل پروازها رشد داشته است .

با توجه به آمار منتشر شده توسط گروه آمار هوانوردی و فرودگاهی و ناوبری هوایی ایران، در ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در مجموع ۳۸ هزار و ۲۲۸ پرواز داخل فرودگاه های ایران و ۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۵۷۵ مسافر و ۴۲ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۶۲۴ کیلوگرم بار در فرودگاه های ایران اعزام و پذیرش شده اند . که این آمار نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته و همینطور فروردین ماه مقادیری کاهش داشته است .

بر اساس این آمار، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، فرودگاه مهرآباد با ۱۱ هزار و ۵۸۵ سورتی پرواز و ۱ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۷۱۵ مسافر اعزام و پذیرش شده اند که در رتبه اول فرودگاه های کشور قرار دارد . در این فرودگاه تعداد پرواز و اعزام و پذیرش نسبت به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۲ و ۶ درصد افزایش داشته است .

کاهش پرواز های بین المللی ایران

کاهش پرواز های بین المللی ایران در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد نیز با رشد منفی ۱۶ درصد و با ۵ هزار و ۲۵۵ پرواز و اعزام و پذیرش ۷۶۱ هزار و ۹۲۷ مسافر نسبت به سال گذشته در تعداد پرواز ها و ۱۷ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر در رتبه دوم قرار گرفته است . این آمار ها نشان می دهد که تعداد پرواز ها و آمار اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه نسبت به فروردین به ترتیب ۶ و ۶ درصد کاهش داشته است .

فرودگاه بین المللی امام خمینی با رشد منفی ۱۰ درصدی و با ۴هزار و ۲۴ پرواز و اعزام و پذیرش ۵۹۹ هزار و ۸۳۴ مسافر نسبت به سال گذشته در تعداد پروازها و ۱۴ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر در رتبه سوم قرار گرفته است . همچنین تعداد پروازها و آمار اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه امام خمینی نسبت به فروردین ماه به ترتیب ۳۰ و ۳۳ درصد کاهش داشته است .

همچنین بر اساس آمار تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

نظرات کاربران