گردشگری ایران - گردشگران ورودی - قوانین و مقررات گمرکی - قوانین مالیاتی - قوانین گردشگری - بار همراه مسافر -

قوانین و مقررات گمرکی مسافران ورودی

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

قوانین و مقررات گمرکی مسافران ورودی      

   مسافران ورودی به کشور (اعم از ایرانی یا غیرایرانی)، از اسباب سفر و اشیاء شخصی استفاده شدهء همراه خود در سال یک بار می‌توانند به ارزش حداکثر ۸۰ دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مازاد بر ارزش مذکور با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد ترخیص کنند. اشیاء شخصی باید همراه مسافر بوده و یا در زمان توقف وی در خارج، به موسسهء حمل و نقل تحویل داده شود و به فاصلهء یک ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد. مواد اولیه و قطعات و لوازم فنی برای واحدهای تولیدی مسافران قابل ترخیص نیست.

ورود طلا، نقره و ارز

 – ورود ارز به کشور به هر میزان آزاد است. مسافران ورودی باید ارز همراه خود را با تسلیم اظهارنامهء ارزی به شعب بانک ملی مستقر در مبادی ورودی اظهار و گواهی دریافت کنند.

 – ورود زیورآلات همراه مسافر از قبیل گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و غیره در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط به کسب اجازهء قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ابزارآلات همراه کارگران

ابزارآلات استفاده شدهء مربوط به حرفهء ایرانیان و خارجیان که به ایران وارد می‌شوند مشمول معافیت می‌باشند، مشروط بر این که:

 – اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان رسیده باشد. در نقاطی که فاقد مقامات کنسولی ایران باشد ارائهء گواهی مقامات محلی کفایت می کند.

 – کالا یک ماه قبل از ورود یا تا حداکثر ۹ ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد.

 – ماشین آلات و دستگاه ها از شمول این مقررات مستثنی بوده و تابع قانون صادرات و واردات هستند.

 – جنبه تجاری نداشته باشد.

کالاهای همراه ایرانیان مقیم خارج

لوازم خانه و اشیاء شخصی استفاده شدهء ایرانیان مقیم خارج از کشور، اعم از مسافر با گذرنامهء عادی، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و همچنین اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می شوند، مشمول معافیت است؛ مشروط بر این که:

 – لوازم و اشیای مزبور از کشور و محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا ۹ ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد.

 – لوازم و اشیای مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

 – ظرف مدت پنج سال قبل از چنین معافیتی استفاده کرده باشند.

 – کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یک ساله و یا بیش تر به خارج اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف یک ساله وارد کشور شوند، مشمول شرط مدت یک ساله توقف مذکور در این بند نخواهند بود.

 – منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیائی است که عرفا فقط مورد استفادهء صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیائی است که عرفا مورد استفادهء خانواده هنگام اقامت در یک محل باشند.

نظرات کاربران