مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی

مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی

مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی اولین و گسترده ترین گروه زنجیره ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور است که زیر نظر شرکت توسعه سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می کنند. این مهمانسراها که قبل از انقلاب و به منظور توسعه صنعت گردشگری در اماکن و مقاصد مهم گردشگری کشور احداث شده بودند، پس از انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحولات زیادی شدند. ورود به عرصه جریان گردشگری بین المللی و بهره برداری مطلوب از سرمایه ها و منابع ملی از اهداف مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی به شمار می رود.

مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی

در ادامه مطلب با سفرمی همراه باشید…

مالکیت سازمان ایرانگردی و جهانگردی

بـر اسـاس تصمیـم نماینـدگان ویـژه ریاسـت محتـرم جمهـوری اسلـامی ‌ایـران مقـرر گردیـد تـا مالکیـت سـازمان ایرانگـردی و جهانگـردی و دولـت نسـبت به اموال و دارایی‌ها و سـایر حقوق، امتیازات، تعهدات و نیز تاسیسـات و تجهیزات، اراضی و اماکن اقامتی، پذیرایی، تفریحی و ورزشـی و همچنین سـهام سـازمان مذکور در شـرکت توسـعه مهمانخانه‌های ایران به نسـبت مسـاوی به صندوق بازنشسـتگی کشـوری و سـازمان تامین اجتماعـی وا گـذار گـردد.

مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی

بدیـن منظـور و در راسـتای تحقـق منویـات نماینـدگان ویـژه ریاسـت محترم جمهوری، انتقال گیرندگان در اواسـط سـال 1379 اقـدام بـه تاسـیس شـرکت سـرمایه گذاری ایرانگـردی و جهانگـردی با اهداف ذیـل نمودند:

مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی

1-  ارائـه خدمـات مدیریتـی، مالـی، اداری و همچنین اداره، احـداث تملـک، اجـاره و اسـتیجاره، خریـد، بهره بـرداری و فروش، تعمیرات و نگهـداری هرگونه تاسیسـات ایرانگـردی و جهانگـردی و خدمـات رفاهـی از قبیـل هتل، رستوران، اسـتراحتگاه و نظایر  اینها.

 

2- انجام اقدامات لازم به منظور جلب سیاحان و مسافران داخلی و خارجی.

3- احداث و بهره برداری از رستوران های شهری و بین شهری و واحدهای جانبی آن.

4- سرمایه گذاری، مشارکت و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.

5- سرمایه گذاری، مشارکت و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.

تاسیس شرکت گروه مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی

شـرکت سـرمایه گذاری ایرانگـردی و جهانگـردی بلافاصلـه پـس از تاسـیس و سـاماندهی و انتظـام امـور و در نخسـتین گام عملـی و بعـد از تثبیـت مالکیـت حقوقـی و مالـی خـود بـر امـوال، اماکـن، تاسیسـات و دارایی‌های برشـمرده شـده فـوق، مبـادرت بـه تشـکیل اولیـن و بزرگتریـن گـروه زنجیره ای خدمـات اقامتـی و پذیرایـی کشـور نمود.

آیا می دانید اَبَرماه چیست؟
ادامه مطلب

این شرکت زنجیره ای تحـت عنـوان تجـاری “گـروه مهمانسـراهای ایرانگـردی و جهانگـردی” فعالیت می کند و بـا توجـه بـه گسـتره و پراکندگـی جغرافیایـی واحدهـای اقامتـی و پذیرایـی ایـن گـروه در سراسـر کشـور و نیـز بـا عنایت به سـاز و کارها و تمهیدات به عمـل آمده بـا توسـعه کمی ‌و کیفـی خدمـات و بهره گیـری از نیـروی انسـانی مجـرب و لایـق، دامنـه حضـور موثـر خـود را بیش از پیش در کشـور گسـترش داده است.

ورود شرکت مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی به عرصه گردشگری بین المللی

این شرکت بـا ورود بـه عرصـه جریـان گردشـگری بین المللـی ضمـن معرفـی آثار و جاذبه‌های متنـوع فرهنگـی، اجتماعـی و طبیعـی، شـرایط تولیـد کار و اشـتغال مناسـب، کسـب درآمدهـای ارزی و همچنین بهره بـرداری مطلـوب و بهینـه از سـرمایه‌ها و منابـع ملـی را بـه خوبـی فراهـم آورده است.

مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی

شایان ذکر است که این گروه شامل 64 مرکز اقامتی با استاندارد مشخص در سراسر کشور و برندی مشهور در ایران است. این اقامتگاه ها در مراکز استراتژیکی، تفرجگاه ها و شهرهای توریستی سراسر کشور قرار گرفته اند که در نوع خود بی نظیر هستند.

منبع: safarme.com

 

نظرات کاربران

  1. من تو چند شهر تو اقامتگاهاشون بودم همشون بدرد نخورن در مقایسه با بقیه جاها
    فقط یه اسم پوچه
    مثل همون ساختمون پلاسکو که دست یه سازمان بود
    این هتل هام دست یه سازمانه که اصلا اعتقادی به بازسازی و رقابتی بودن نداره. معلمین و کارمندای بیچاره که مجبور هستن تو این جاها اقامت کنن و پولشو اجبارا ازشون میگیرن
    کلی سود میکنن ولی در مقابل حتی یک صدم سودشو برای بازسازی و بهتر شدن خرج نمیکنن چون چوب زورشون هست مسافر بدبخت هم میاد دیگه