فهرست داروهای ممنوعه در امارات متحده عربی

فهرست داروهای ممنوعه در امارات متحده عربی

کل : 1

میانگین : 4

تاریخ انتشار: شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

امارات متحده عربی قوانین بسیار سختی در ارتباط با انواع داروها دارد و هنگام ورود به فرودگاه امارات جستجوی کامل توسط تجهیزات بسیار دقیق و حساس انجام می گردد. حتی به همراه داشتن مقادیر بسیار ناچیزی از داروهای ممنوعه حین ورود به امارات و یا حتی حین ترانزیت شدن، منجر به زندانی شدن مسافر می شود.

داروهای ممنوعه در امارات متحده عربی

توصیه به مسافران

به مسافرانی که قصد سفر به امارات را دارند و یا در فرودگاه این کشور ترانزیت می شوند توصیه می کنیم حتما در ارتباط با داروهای ممنوعه ی امارات  آگاهی کامل داشته باشند. لیست این داروها در سایت وزارت بهداشت امارات ماهانه به روز رسانی می شود و می توانند با رجوع به این سایت از انواع داروهای غیر مجاز مطلع گردند.

به علت اهمیت بسیار بالای این امر، سفرمی لیستی از داروهای ممنوعه ی ثبت شده در وزارت بهداشت را برای شما تهیه نموده تا در صورت سفر به امارات از به همراه داشتن این داروهای ممنوعه خودداری نموده و دچار مشکل نشوید.

این داروهای ممنوعه در امارات تنها در بیمارستان ها و داروخانه های بزرگ موجود می باشند و تحت تجویز پزشک و با نسخه ی پزشکی ارائه می گردند. طبق دستور وزارت بهداشت، وارد نمودن داروهای بدون مجوز و ممنوع به امارات تنها از طریق بیمارستان ها امکان پذیر است.

داروهای ممنوعه در امارات متحده عربی

با این حال، وزارت بهداشت دارای قوانین خاصی برای وارد نمودن داروهای ممنوعه توسط مسافران و بیماران است. مسافران می توانند با در دست داشتن نسخه ی پزشک داروهای مورد نیاز را همراه خود داشته باشند.

یونیفرم مهمانداران در گذر تاریخ
ادامه مطلب

فهرست داروهای ممنوع در امارات متحده ی عربی از قبیل زیر می باشند:

  • قرص های سرماخوردگی حاوی کدئین، استامینوفن، کافئین، کاربینوگزامین، فنیلفرین
  • قرص های ابیلیفای و آریپیپرازول
  • شربت های اکتیفد حاوی کدئین، تریپرولیدین، پزودوافدرین
  • شربت های اکتیفد دی. ام.، حاوی دکسترومتورفان، تریپرولیدین، پزودوافدرین
  • قرص های اکتیول، استرادیول و نورتیزترون
  • کپسول آدول کلد، حاوی دکترومتورفان، پزودوافدرین و پاراستامول
  • ساچت های آدول کلد هات تراپی، پاراستامول، پزودوافدرین، دکسترومتورفان
  • قرص های آدول کامپاند، حاوی فسفات کدئین ، پاراستامول، کافئین، سالیسیلامید
  • قرص های آکینتون، بیپریدن اچ. سی. ال.
  • آمپول آکینتون، بیپریدن
  • قرص های آکنیتون ریتارد، بیپریدن اچ. سی. ال.
  • قرص های آلگافان، دکستروپروپوکسیفین اچ. سی. ال. پاراستامول
  • آمپول آلگافان، دکستروپروپوکسیفین اچ. سی. ال. کلروبوتانول
  • قرص های آنافرانیل، کلومیپرامین اچ. سی. ال.
  • کپسول های اندریول، تستوسترون

  • آمپول انکسات، فلومازن17.قرص های آرتان،
  • بنژکسول اچ. سی. ال.
  • آرتروتک، میزوپروستول، دیکلوفناک
  • قرص های آتیوان، لورازپام
  • شربت اوریمل، کربونوکسامین، دکسترومتورفان، فنیل افرین هیدروکلراید، سیترات سدیم
  • قرص های اوروریکس، موکلوبماید
  • آمپول و قرص های بارنتیل، سالتوپرید
  • آمپول بنزترول، استرادیول بنزوات
  • شربت بپرو، حاوی پاپاورین، کدئین، کلسیم یدید، گلیسیرین
  • داروهای ترکیبی حاوی برونکولار، دکسترومتورفان، گایافنازین دارو با دوز، افدرین هیدروکلراید، کلرفنیرامین
  • شربت و یا قرص هایی که حاوی برونکولار فورت، ، دکسترومتورفان، افدرین هیدروکلراید، گایافنازین، کلرفنیرامین
  • قرص های حاوی پروکلرپرازین
  • قرص های ، بوسپیرون
  • قرص های کامکولیت، لیتیوم کربنات

  • قرص های کانتور، میناپرین
  • کپسول های سلسپت، مایکوفنولات موفتیل
  • قرص های سیپرالکس، اسیتالوپرام
  • قرص های سیپرام، سیتالوپرام
  • کلیمن، مایکرونایزد استرادیول والرات، مایکرونایزد سیپروترون استات
  • قرص کلوپیکسول، زوکلوپنهتیکسول
  • آمپول کلوپیکسول دیپات، زوکلوپنهتیکسول استات
  • شربت کدافد، حاوی کدئین فسفات، کلرفنیرامین، افدرین هیدروکلراید
  • شربت کدافد پلاس، حاوی کلرفنیرامین ملیات افدرین هیدروکلراید، کدئین فسفات، آمونیوم کلوراید
  • شربت کدیلار، حاوی دکسترومتورفان، فنیل آفرین هیدروکلراید، کلرفنیرامین
  • شربت کدیپرونت، حاوی کدئین فنیلتولوکسامین
  • کپسول، شربت و قرص های کدیپرونت حاوی کدئین، گایافنازین، فنیلتولوکسامین
  • قرص کدیس، حاوی آسپرین، کدئین فسفات
  • شربت کلدکس دی.، دکسترومتورفان اچ .بی. آر.، پسودوافدرین هیدروکلراید، کلرفنیرامین ملیات
  • قرص سایتوتک، میزوپروستول
مجلل ترین آشیانه های هواپیما که هوش از سرتان خواهند برد
ادامه مطلب

  • قرص دیانکسیت، فلوپنتیکسول دی هیدروکلوراید، ملیتراسن هیدروکلوراید
  • آمپول دکا دورابولین، ناندرولون دکانوات
  • آمپول دهیدروبنز- پریدول، دراپریدول
  • قرص های دمترین، پرازپام
  • شربت دکستروکاف، دکسترومتورفان
  • شربت دکسترولاگ، حاوی دکسترومتورفان، گایانازین، کلورفنیرامین، آمونیوم کلوراید
  • قرص های دی. اچ. سی. کانتینیووس، دی هیدروکدئین تارترات
  • دیالاگ میکروکلیسکا، دیازپام، رکاتل سولوشن
  • قرص دیاپام، دیازپام
  • قرص دیارسد، دیفنوکسیلات، آتروپین سولفات
  • قرص دیاکسین، دیفنوکسیلات هیدروکلراید، آتروپین سولفات
  • انواع قرص های دیازپام
  • شربت دیکتون ریتارد حاوی کدئین، کربینوکسامین
  • سرم دیپریوان، پروپوفول
  • قرص های دیستالگسیک، پروپوکسیفن هیدروکلراید

  • قرص پاراستامول
  • قرص و کپسول داگماتیل، سولپیرید
  • آمپول و قرص دورمیکام، میدازولام
  • قرص دورسیلان، مفنوکسالون، پاراستامول
  • قرص ادروناکس، ربوکستین
  • قرص و کپسول افکسور، حاوی ونلافاکسین هیدروکلراید
  • استراکامب تی. تی. اس.، استرادیول، نورتیسترون
  • قرص استروفم، استرادیول
  • قرص استروفم فورت، استرادیول
  • قرص های فاورین، فلووکسامین
  • انواع قرص های فموستون، دیدروژسترون، استرادیول
  • قرص فلکسیبان، سیکلوبنزاپرین هیدروکلراید
  • انواع قرص و آمپول فلوآنکسول، فلوپنتیکسول
  • کپسول فلونیورین، فلوکسیتین
  • کپسول فلوتین، فلوکستین هیدروکلراید

  • قرص های فلوکستیل، فلوکستین هیدروکلراید
  • قرص های فریسیوم، کلوبازام
  • آمپول گاردینال سدیم، فنوباربیتون سدیم
  • قرص فریسیوم، کلوبازام
  • آمپول گاردینال سدیم، فنوباربیتون سدیم
  • آمپول های جنتروپین، سوماتروپین
  • انواع آمپول، قرص و قطره ی هالدل، هالوپریدول
  • کپسول های همینورین، کلورمتیازول، میگلیول
  • قرص های اینتارد، دیفنوکسیلات هیدروکلراید آتروپین سولفات
  • کپسول وسانوید، ترتینوئین
  • آمپول و قرص های ویرورمان، تستوسترون
  • قرص های زاناکس، آلپرازولام
  • قرص و آمپول زلداکس، زیپرازیدون
  • قرص زولوفت، سرترالین
  • قرص و آمپول زیپرکسا، الانزاپین

  • قرص، آمپول و شربت والیوم، دیازپام
  • قرص اکستین، فلوکستین هیدروکلراید
  • پاراکودل، کدئین فسفات، پاراستامول
  • فنسدایل، کدئین فسفات، پرومتازین، افدرین، لینکتوس
  • آمپول فیسپتون، متادون
  • پرپولسید، سیزاپراید
  • آمپول پریموتستون دپات، تستسترون انانتات، تستسترون پریپیونات
  • قرص پروکینات، ، سیزاپراید
  • قرص پروتیادن، دوتیپین هیدروکلورید
  • قرص پروزاک فلوکسیتین
  • شربت ریافان، دکسترومتورفان
لذت تعطیلات خود را دو چندان کنید!
ادامه مطلب

داروهای ممنوعه در امارات متحده عربی

 

 

نظرات کاربران

 1. سلام اگر کسی دارو همراه خود داشته باشد و دست گیر شود ان شخص بعد محکومیت خود ممنوع الورود ب کشور امارات میشود
  قرص مصرفی خودش