بزرگ ترین کارگو

آشنایی با بزرگ ترین کارگو در جهان

آشنایی با بزرگ ترین کارگو در جهان(۶۸.۲۴%) ۳.۴ امتیاز از ۱۷ رای بزرگ ترین کارگو در جهان حمل بار به صورت هوایی، یکی از مهم ترین مسائلی است که در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته و شرکت های هواپیما سازی بسیاری را به چالش کشیده است. امروزه شرکت های هواپیماسازی بسیاری برای ساخت بزرگ …