درماتولوژی

برترین مکان های گردشگری پزشکی دنیا

با برترین مکان های گردشگری پزشکی دنیا آشنا شوید یکی از صنایعی که باعث توسعه اقتصادی کشورهای مختلف می شود گردشگری است. صنعت گردشگری، سومین صنعت بزرگ در دنیا پس از نفت و خودروسازی می باشد. این صنعت باعث ایجاد شغل می شود و نقش قابل توجهی در درآمدزایی یک جامعه و کاهش فقر دارد …