دژهای ایرانی

معماری منحصر به فرد دژهای ایرانی

۵ / ۵ ( ۱۴۱۲ votes ) معماری منحصر به فرد دژهای ایرانی نوشتیم که در سرزمین ایران بزرگ، کم تر شهری را سراغ داریم که استحکاماتی نداشته باشد. وجود ارگ (کهن دژ) شارستان و حومه که با باروهای سترگ و برج های بلند محصور می شدند، نمایی چون دژ (قلعه) به شهرهای ایران می بخشید. …