مهرآباد

فرودگاه بین المللی امام خمینی و راه های دسترسی به آن

فرودگاه امام خمینی بزرگ ترین در ایران فرودگاه بین المللی امام خمینی، مهم ترین فرودگاه کشور ایران در حمل و نقل هوایی که با استانداردهای بین المللی، پروازهای خطوط هوایی داخلی و خارجی در هفته در آن صورت می گیرد و در داخل کشور و در منطقه خاورمیانه بسیار مطرح می باشد. فرودگاه امام خمینی …