پروتکل های بهداشتی

پروتکل های بهداشتی در پروازهای ترکیه

هواپیما یکی از امن ترین وسایل نقلیه عمومی است که به دلیل همه گیری ویروس کرونا بسیاری از کشورها از جمله ترکیه پروازهای خود را لغو کرده بودند. نه تنها ترکیه بلکه محدودیت های سفرهای خارجی و داخلی در کرونا توسط دولت های مختلفی در جهان اعمال شد. بعد از مدتی با کنترل این ویروس …