کنسول گری ایران

کنسول گری ایران در سایر کشورها چه خدماتی می‌دهد ؟

خدمات کنسولگری ایران در سایر کشورها با توجه به این که کنسولگری ایران در کشورهای زیادی دارای شعبه است، بنابراین ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند خدمات مورد نظرشان را از این مرکز دریافت نمایند. اگر در خارج از ایران مقیم هستید یا به عنوان یک فرد دو تابعیتی محسوب می‌شوید. باید آدرس کنسولگری‌های دایر …