نوشته

شمارش معکوس تا آغاز کنوانسیون ۲۰۱۷ راهنمایان گردشگری

تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از راهنمایان گردشگری از ۴۵ کشور برای حضور در کنوانسیون ۲۰۱۷ ایران ثبت نام کرده اند و در روزهای آخر این هفته به ایران می آیند تا در برنامه های پیش گشت، برنامه اصلی کنوانسیون و پس گشت شرکت کنند