گردشگری قطب جنوب

سفر به قطب جنوب

سفر به قطب جنوب پیش از این تنها پژوهشگران و نظامیان با هدف تحقیق و جستجو قادر به سفر به قطب جنوب بودند، اما با راه اندازی خطوط هوایی در آرژانتین به زودی سفرهایی با هدف گردشگری در قطب جنوب که یکی از مناطق بکر کرهء زمین می باشد انجام خواهد گرفت. با استناد بر …