گردشگری ایران - شرکت های هواپیمایی - انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

کل : 5

میانگین : 2.2

تاریخ انتشار: سه شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۵

انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر


فوکر ۱۰۰ : ۱۶فروند 

ایرباس ۳۰۰-۳۱۰ : ۲ فروند 

ایرباسB2K-300  : چهار فروند

ایرباس ۶۰۰-۳۰۰ : ۴ فروند 

بوئینگ ۷۴۷-SP : یک فروند 

بوئینگ ۲۰۰-۷۴۷ : ۳ فروند 

ایرباس B4-300 : چهار فروند 

ایرباس ۳۰۰-B4-F : دو فروند 

بوئینگ ۷۴۷-F : یک فروند 

ایرباس ۳۲۰ : ۶ فروند 

نظرات کاربران