انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر


فوکر ۱۰۰ : ۱۶فروند انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

ایرباس ۳۰۰-۳۱۰ : ۲ فروند انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

ایرباسB2K-300  : چهار فروندانواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

ایرباس ۶۰۰-۳۰۰ : ۴ فروند انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

بوئینگ ۷۴۷-SP : یک فروند انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

بوئینگ ۲۰۰-۷۴۷ : ۳ فروند انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

ایرباس B4-300 : چهار فروند انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

ایرباس ۳۰۰-B4-F : دو فروند انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

بوئینگ ۷۴۷-F : یک فروند انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

ایرباس ۳۲۰ : ۶ فروند انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe